Verantwoording: CULTURELE ANBI en financiën

pastedGraphic.png

Verantwoording: CULTURELE ANBI en financiën

Stichting Nieuw Lied Fonds is door de belastingdienst erkend als CULTURELE ANBI – Klik hier voor meer informatie. Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

N.B. We staan in het register van de belastingdienst vermeld als Nieuw Lied Fonds (met een spatie tussen Lied en Fonds). Klik hier voor het zoekregister bij de belastingdienst    Typ dan in: nieuw lied fonds

NIEUW LIEDFONDS                     RSIN nummer  805792077

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting Nieuw Lied Fonds (NLF) heeft ten doel de liturgie te vernieuwen met teksten geschreven door vrouwen en gecomponeerd door vrouwen of mannen. Dat doet het fonds door publicatie en verspreiding van cd’s, partituren en het boek en de promotie daarvan. 

Het vermogen van de stichting Nieuw Lied Fonds wordt gevormd door: opbrengst van de verkoop van cd’s, partituren en een boek, lieddagen/workshops en door schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies, donaties en alle andere verkrijgingen en baten. 

De bijeengebrachte opbrengsten worden steeds besteed aan de compositie en het uitbrengen van nieuwe liederen, tot nu toe op 7 cd’s, tussen 1993 en 2018.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (Statuten art. 4.6).

Bestuursleden:

Mw. Wilna Wierenga – voorzitter en productie.

Mw. Ineke Visser- Luirink – penningmeester

Vacature PR en secretariaat

Adviesgroep; 

Dhr. Dick Steigenga – boekhouder en financieel adviseur

Mw. Geke Bruining – Visser – muzikaal adviseur en eiding:

Mw. Felicity Goodwin – begeleider piano/orgel

Activiteiten in 2019 –  2021

In 2019 zijn er in het land een aantal zangworkshops gehouden o.a. Harderwijk en Utrecht.

Voor 2020 en 2021 stonden een aantal zangworkshops in het land op de agenda. Die zijn door de Covid-19 Pandemie afgelast. Voor 2022 staat weer een eerste zangworkshop gepland.

De verkoop van cd’s, liedboek en partituren is voortgegaan tijdens de pandemie. Gedurende de periode dat er in kerken en gemeenschappen niet live gezongen mocht worden heeft het NLF vanaf 1 juni 2020 rechten vrij toegestaan dat men werk vanaf cd’s draaide. Dit recht houdt stopt op 1 september 2021. 

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden en fondsen heeft stil gelegen. Zonder nieuw projectplan is het niet mogelijk hier mensen en gelden voor te vinden.

Plannen voor een nieuw project vanaf 2022 worden nu ontwikkeld. Met de muzikaal leider en een componiste/begeleider is een verkennend gesprek geweest over inhoud en richting. We hebben daarbij gekeken naar de reacties in de afgelopen jaren op ons werk en de input die wij van het publiek daarbij krijgen. We zijn in het stadium van afwegen en onderzoeken van mogelijkheden. 

We willen ook onderzoeken hoe we in de toekomst onze doelstellingen het best kunnen waarmaken. Is publicatie op cd’s nog van deze en de komende tijd of moeten wij ons gaan bezinnen op anderen mogelijkheden van verspreiding van de liederen/muziek van NLF

Ondertussen gaat de promotie van het werk van het NLF en moderne liturgie (cd’s, partituren en het NLF-oeuvreboek ‘Als daar muziek voor is’ gewoon door. Alle activiteiten zijn gepubliceerd op de website www.nieuwliedfonds.nl, via nieuwsbrieven en in de jaarlijkse vriendenbrief. 

Overzicht baten en lasten 2019 en 2020

Baten

2019 2020
Verkoop NLF producten € 2.371,03 € 2.263,02
Bijdragen vrienden € 325,00 € 582,50
Toegang lieddagen
Ontvangen giften € 2.500,00

Lasten

2019 2020
Teksten en composities
productie partituren € 4.000,00
Kosten lieddagen € 1.352,40
Verpakking en verzending € 203,90
Overige kosten € 453,19 € 221,45

Saldo

2019 2020
Overschot € 2.420,17-
Tekort € 3.109,56

In 2020 heeft het bestuur, vanwege de onzekerheid en overheidsmaatregelen door de  COVID_19 pandemie, geen nieuwe initiatieven ontplooit. Uiteraard zijn bestelde CD’s, partituren en het boek ‘Als daar muziek voor is’  wel geleverd. Omdat hierbij geen sprake is van fysiek contact kon dit CORONA-proof doorgaan. Het hier gepubliceerd overschot in 2020 in exclusief een ontvangen eenmalige gift. De ontvangen gift en het exploitatieoverschot 2020 zijn toegevoegd aan het vermogen van de stichting. 

Het exploitatietekort in 2019 is veroorzaakt doordat de rekeningen van de lieddag in 2018 ter gelegenheid van het 25 jarig lustrum van de stichting voor een belangrijk deel in 2019 ontvangen en betaald zijn.  Daarnaast zijn opstartkosten gemaakt voor digitalisering van de partituren van de muziek die eigendom is van de stichting. Het tekort is ten laste van het vermogen van de stichting gebracht.

De activa van de stichting Nieuw LiedFonds bestaan uit:

  • Geproduceerde CD’s
  • Geproduceerd boek ‘Als daar muziek voor is’
  • Geproduceerde partituren
  • Aangekocht verpakkingsmateriaal
  • Liquide middelen op bankrekening.

Het vermogen van de stichting wordt gebruikt voor realisatie van het doel van de stichting.

Verwacht wordt dat er in 2021 geen opdrachten voor nieuwe liedteksten en composities verstrekt zullen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *